Privacy

We vragen enkel je persoonlijke gegevens die nodig zijn om je boodschap aan ons via de contactpagina te beantwoorden.

Level-C houdt zich aan de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, die stelt dat je altijd je gegevens kan opvragen en corrigeren.

Wil je weten welke gegevens over jou in ons bestand staan? Neem dan contact met ons op.

GDPR

Vanaf 25 mei 2018 treden de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG in werking. Deze regelgeving is ook bekend onder de naam “GDPR”.

De GDPR bevat een nieuw wetgevend kader met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en verplicht verwerkingsverantwoordelijken onder meer om contractuele afspraken te maken met verwerkers, met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

In het kader van onze samenwerking verwerkt uw onderneming persoonsgegevens ten behoeve van Wima Bowling / San Marcovillage en kwalificeert bijgevolg als verwerker. In dat verband verzoeken wij u als verwerker om ons de contractuele bepalingen te bezorgen die voldoen aan artikel 28.3 GDPR. Dit artikel bevat de verschillende elementen die deel moeten uitmaken van de overeenkomst tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker. De GDPR kunt u online raadplegen op volgende link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=NL

Alvast bedankt om ons de relevante documenten binnen 15 dagen te bezorgen.